Ny afsætningsmulighed??

Hek­sen La Be­fa­na giver ita­li­en­ske børn gaver til hel­lig­tre­kon­ger

Som af­slut­ning på den krist­ne jul i Ita­li­en får det nye år en fly­ven­de start, hvor hek­sen La Be­fa­na an­kom­mer på sin kost og ud­de­ler gaver og slik til de søde børn og kul til de uar­ti­ge den 6. ja­nu­ar

Ita­li­en­ske børn glæ­der sig til den 6. ja­nu­ar, som nor­di­ske børn ser frem til ju­le­af­ten. Her kom­mer en fjern art­s­fæl­le til ju­le­man­den, La Be­fa­na, nem­lig fly­ven­de på sin kost og lan­der midt i en sprag­let blan­ding af folkl­o­re og kri­sten tra­di­tion, der er lige så kro­get af ti­dens tand som hen­des næse. Denne hek­se­ag­ti­ge gamle kone ef­ter­la­der i nat­tens mulm og mørke gaver og god­ter til bør­ne­ne eller et sort bols­che­styk­ke for­klædt som kul, af­hæn­gig af ar­tig­heds­gra­den.

La Be­fa­nas evige søgenTra­di­tio­nen for­tæl­ler, at en gam­mel kone havde travlt med at ordne sit hjem, da de hel­li­ge tre kon­ger ban­ke­de på hen­des dør i deres søgen efter Jesus­bar­net. Den gamle kone af­slog de vise mænds for­slag om at slå følge med dem på grund af travlhed, men fortrød se­ne­re og følte, at hun havde be­gå­et en stor fejl­ta­gel­se.

Hun gik der­for ud i ver­den for at finde dem og til­bød på sin vej alle børn, hun mødte, et styk­ke slik i håbet om, at en af dem ville være Jesus­bar­net. Hun leder sta­dig og har af tro­ens og folkl­orens mæg­ti­ge mund fået nav­net La Be­fa­na. Hvert år den 6. ja­nu­ar ef­ter­la­der hun med lidt for­æl­dre­hjælp – et bevis på sin visit hos ita­li­en­ske børn.